ico

About OITA , the food trading company

ตั้งแต่ 2554 บริษัท โออิตะ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อดำเนินการค้าอาหารทะเลจากประเทศต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เข้ามาสู่ประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัด สมุทรสาคร และมี บริษัท สาขาในประเทศอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จากพื้นที่การผลิตหลักของอินเดีย ตะวันออกกลาง และ ฟาร์อีสท์

ในฐานะที่เราเป็นบริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการค้าอาหารทะเล ในรูปแบบสด แบบมีชีวิต และแบบแช่แข็ง จากทั่วโลก มาจำหน่ายในประเทศไทย อาทิ ปูม้า ปูทะเล กุ้งแม่น้ำ กุ้งมังกร หอยแครง ปลาซาร์ดีน ปลาทู ปลาหมึกแช่แข็ง เป็นต้น ลูกค้าของบริษัทมีหลากหลายลักษณะ อาทิ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่งสินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก ด้านอาหารทะเล

เราได้รับการยอมรับในฐานะคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญการค้าอาหารจากทั่วโลกและเชื่อถือได้ โดยการจัดหาและนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยราคาที่แข่งขันได้ จากผู้ผลิตอาหารทะเล อีกทั้งการให้บริการการปรึกษาอย่างมืออาชีพด้านอาหารทะเลจากทั่วโลกเพื่อธุรกิจของคุณ นอกจากกลุ่มอาหารทะเลที่นำเข้าแล้ว ทางเรายังมีการจัดส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านทะเล อาทิ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ด้านผลไม้

Know Our History

Why OITA?

Reliable worldwide network serving markets.
Serving retailers, foodservice-distributors, commodity wholesalers, importers, and manufacturers.
Sourcing of quality products from major production areas throughout the world.
Scale, flexibility and a wide range of food experience
Allowing customers and suppliers to fulfill their requirements efficiently and cost-effectively.
Local knowledge allied with global spread.
Long-term relationships that are appreciated by all parties
Guaranteed and audited food-chain safety
Economical handling and efficient transportation worldwide.
Proactive development of new markets
Your partner for joint business and product development